Valsts atbalsts


                                    
                                                          Vislielākie dārgumi, kas jebkad būs ap Tavu kaklu, būs Tava                                                                                   bērna rokas, kad tās Tevi samīļos..

Informācija par valsts sniegto atbalstu grūtniecēm:

*Kādi pabalsti pienākas topošajai māmiņai:

Jau gaidīšanas laikā topošā māmiņa var saņemt maternitātes jeb pirmsdzemdību atvaļinājuma pabalstu.

Pēc bērniņa piedzimšanas māmiņa saņems maternitātes pabalstu par laiku, kas pavadīts pēcdzemdību atvaļinājumā.

Pēc mazuļa piedzimšanas vecākiem ir tiesības saņemt šādus pabalstus:
•    bērna piedzimšanas pabalstu (tiek piešķirts vienam no bērna vecākiem);
•    paternitātes pabalstu (to var saņemt tikai tētis);
•    vecāku pabalstu jeb bērna kopšanas pabalstu, kopjot bērniņu līdz divu gadu vecumam(saņem māmiņa vai tētis);
•    ģimenes valsts pabalstu (saņem māmiņa vai tētis);
•    pašvaldības pabalstu par bērna piedzimšanu (piešķir vienam no vecākiem pēc deklarētās dzīvesvietas).

*Maternitātes pabalsts:

Maternitātes pabalstu var saņemt topošā māte, kas:
    * strādā algotu darbu;
    * veic saimniecisko darbību un par to maksā patentmaksu;
    * ir pašnodarbinātā vai
    * ir pašnodarbinātā laulātā, kura brīvprātīgi pievienojusies sociālajai apdrošināšanai

     *no 2013.gada 1.janvāra pabalstu var saņemt arī nestrādājošās mātes (100 Ls apmērā mēnesī līdz bērns sasniedz gada vecumu)

     *no 2013.gada 1.janvāra gan strādājošie,gan nestrādājošie vecāki saņems pabalstu 100 Ls mēnesī līdzšinējo 30 Ls vietā laika posmā no bērna 1 gada līdz pusotra gada vecumam.

Kas vēl var saņemt šo pabalstu?

Par pēcdzemdību periodu maternitātes pabalstu var saņemt arī bērna tēvs vai cita persona, kas kopj jaundzimušo mājās, taču ne ilgāk kā līdz bērna 70. dzīves dienai. Tas ir gadījumos, ja māte:
    * slimības dēļ nevar kopt mazuli līdz 42. pēcdzemdību dienai;
    * ir atteikusies no bērna kopšanas;
    * ir mirusi dzemdībās vai laika posmā līdz 42. pēcdzemdību dienai.

Par kādu laika posmu tiek izmaksāts pabalsts?
Pabalstu izmaksā divās daļās – pirms un pēc dzemdībām.
Pirmā daļa tiek maksāta par grūtniecības atvaļinājuma 56 vai 70 dienām. Pabalstu par 70 kalendārajām dienām maksā topošajai mātei, kura līdz 12. grūtniecības nedēļai ir stājusies medicīniskajā uzskaitē.
Otro daļu – par 56 vai 70 kalendārajām dienām — maksā pēc bērna piedzimšanas. Pabalstu par 70 dienām var saņemt, ja:
    * grūtniecības, dzemdību vai pēcdzemdību laikā mātei ir bijušas veselības problēmas;
    * piedzimuši divi vai vairāki mazuļi.
Lielākais laika periods, par kuru var saņemt maternitātes pabalstu, ir 140 dienas.

Ja ir bijušas priekšlaicīgas dzemdības, t.i., pirms grūtniecības atvaļinājuma sākuma, maternitātes pabalstu piešķir pēc tādiem pašiem noteikumiem —  ne mazāk kā par 112 kalendāra dienām.

Ja darba attiecības ir beigušās sakarā ar darba vietas likvidāciju, tad maternitātes pabalstu piešķir, ja grūtniecības atvaļinājums sācies ne vēlāk kā 210 dienu laikā pēc atlaišanas no darba!

Kāds būs pabalsta apmērs?
Pabalstu piešķir 100% apmērā no pabalsta pieprasītājas vidējās apdrošināšanas iemaksu algas.
Ja darbnespējas lapa sakarā ar grūtniecību sākas 2010.gada janvārī vai vēlāk, darba ņēmējam vidējo apdrošināšanas iemaksu algu aprēķina par 12 kalendāro mēnešu periodu, kas beidzas divus mēnešus pirms tā mēneša, kurā sākas darbnespējas lapa sakarā ar grūtniecību (Iepriekš tika rēķināta vidējā iemaksu alga par 6 kalendārajiem mēnešiem, kas beidzas divus mēnešus pirms tā mēneša, kurā sākas darbnespējas lapa sakarā ar grūtniecību).
Piemērs: Ja maternitātes atvaļinājums sācies 2010. gada 1. janvārī, atmetam 2009. gada decembri un novembri un vidējo iemaksu algu aprēķina par periodu no 2008. gada novembra līdz 2009. gada oktobrim (ieskaitot).
Pašnodarbinātajām sievietēm vidējā apdrošināšanas iemaksu alga tiek aprēķināta atbilstoši veiktajām iemaksām pēdējo 12 mēnešu periodā, kas beidzas vienu ceturksni (3 mēn.) pirms tā ceturkšņa, kurā sākas grūtniecības atvaļinājums.

Kā un kur pieprasīt maternitātes pabalstu?
Mātei vai viņas pilnvarotajai personai jādodas uz jebkuru Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) nodaļu, un jāiesniedz:
    * darba nespējas lapa B, kurā ir jābūt visu darba devēju apstiprinājumam par neierašanos darbā darbnespējas periodā, kas saistīts ar grūtniecību un dzemdībām. Pašnodarbinātā pati apstiprina, ka negūst ienākumus šajā darba nespējas periodā;
    * iesniegums pabalsta piešķiršanai, kurā jānorāda arī bankas vai pasta norēķinu sistēmas konta numurs, kur pabalsta summu ieskaitīt.
Iesniegumu un darbnespējas lapu maternitātes pabalsta piešķiršanai var nosūtīt VSAA nodaļai arī pa pastu (vēlams ierakstītā sūtījumā).
Pabalsts jāpieprasa 12 mēnešu laikā, skaitot no pirmās pirmsdzemdību atvaļinājuma dienas.

Cik ilgā laikā piešķir šo pabalstu?
Lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem desmit dienu laikā pēc tam, kad VSAA nodaļa ir saņēmusi visus pabalsta piešķiršanai nepieciešamos dokumentus. Pabalstu izmaksā 5 dienas mēnesī — 3., 7., 14., 20. un 26. datumā. Tas nozīmē, ka pēc aprēķināšanas un piešķiršanas saņemsiet to ne ilgāk kā 10 dienu laikā.

 *Vientuļajiem vecākiem noderīga informācija:

Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos nav noteikts īpašs statuss un valsts sociālais pabalsts bērnu vecākiem, kuri par bērnu rūpējas vieni. Valsts politika ģimenes jomā ir vērsta uz aizsardzību un atbalsta sniegšanu jebkurai ģimenei, neatkarīgi no tā vai par bērnu  rūpējas viens vai abi vecāki.
Gadījumā, ja personai/ģimenei ir grūtības atrisināt materiāla vai sociāla rakstura grūtības, tai ir tiesības vērsties pašvaldības sociālajā dienestā, kura pienākums saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 12.panta pirmās daļas 3.punktā noteikto ir sniegt personai psihosociālu vai materiālu vai psihosociālu un materiālu palīdzību, lai sekmētu krīzes situācijas pārvarēšanu un veicinātu šīs personas iekļaušanos sabiedrībā.
Ņemot vērā minēto, lai saņemtu ģimenes vajadzībām nepieciešamo palīdzību un atbalstu, Jums ir tiesības vērsties Jūsu dzīvesvietas pašvaldības sociālajā dienestā.

Papildus vēlamies vērst uzmanību, ka bērna interesēs, kā arī viņa materiālās atbalstīšanas nolūkā, ir noteikt paternitāti. Paternitāti var noteikt labprātīgi atzīstot vai konstatējot tiesas ceļā, neatkarīgi no tā, kad bērns dzimis un kad reģistrēta viņa dzimšana.
Lai labprātīgi atzītu paternitāti, saskaņā ar Latvijas Republikas Civillikuma (turpmāk- Civillikums) 155.panta pirmajā  un septītajā daļā noteikto, bērna tēvam un mātei personiski ir jāiesniedz kopīgs iesniegums dzimtsarakstu nodaļai. Pamatojoties uz minēto iesniegumu, bērna izcelšanās no tēva tiks ierakstīta dzimšanas reģistrā. Paternitātes atzīšanai bērnam no divpadsmit gadu vecuma (gan labprātīgai paternitātes atzīšanai, gan tiesas ceļā) ir nepieciešama viņa piekrišana. Gadījumā, ja bērna tēvs labprātīgi neatzīst paternitāti, bērna mātei  ir tiesības celt prasību tiesā par paternitātes noteikšanu bērnam. Šajā gadījumā paternitātes noteikšanas pamats ir bērna bioloģiskās  izcelšanās  pierādīšana. (Civillikuma 157.pants)

Līdz ar to, ja bērna tēvs nesniedz materiālu atbalstu bērna audzināšanā un Jūs nespējat bērnu pietiekoši nodrošināt, Jūsu un Jūsu bērna interesēs ir vērsties tiesā ar prasības pieteikumu par uzturlīdzekļu piedziņu. Turklāt lietās par uzturlīdzekļu piedziņu prasītāji ir atbrīvoti no tiesas izdevumu samaksas, tas nozīmē, ka papildus izmaksas tas neradīs.
Ministru kabinets saskaņā ar Civillikuma 179.pantu ir noteicis minimālo uzturlīdzekļu apmēru, kuru bērniem nodrošināt ir pienākums katram no vecākiem neatkarīgi no viņa mantas stāvokļa – bērniem no piedzimšanas līdz 7 gadu vecumam – 25% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas (šobrīd tie ir 50 lati) un bērniem no 7 gadu vecuma līdz 18 gadu vecumam – 30% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas (šobrīd tie ir 60 lati).


Gadījumā, ja tiesas sprieduma par uzturlīdzekļu piedziņu izpilde ir atzīta par neiespējamu, ko apliecina tiesu izpildītāja izsniegta izziņa par uzturlīdzekļu piedziņas neiespējamību, vecāks, kuram par labu taisīts spriedums par uzturlīdzekļu piedziņu, ir tiesīgs vērsties Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijā (Pulkveža Brieža iela 15, Rīga, LV–1010, kontakttālrunis: 67830626; interneta vietne: www.ugf.gov.lv), lūdzot tiesas piespriestos uzturlīdzekļus Ministru kabineta noteiktajā apmērā izmaksāt no valsts budžeta līdzekļiem.

 

 *Sīkāka informācija par valsts atbalstu grūtniecēm un jaunajām ģimenēm pieejama šeit:

http://www.mammamuntetiem.lv/articles/section1/grutnieciba/175/valsts-atbalsts/

http://www.vsaa.lv/lv/pakalpojumi/vecakiem/maternitates-pabalsts

 

Komentāri  

 
#4 Karina 2016-03-29 11:34
Sveiki!
Vai ir kāda svaigāka informācija? Šeit visas saites ir ap 2010.-2013.gadu , kad bija lati, turklāt, likumdošana visu laiku mainās.
Kur šobrīd var atrast aktuālo informāciju?
Paldies!
Citēt
 
 
#3 ziziii 2014-10-19 04:25
Piekritu zizi.ne vienmer mates ir tas labakais risinajums.
Citēt
 
 
#2 bb 2014-09-14 14:41
Tapec ka mates vissbiezak ir pie saviem mazuliem vinam ir viss lielaka atbildiba neka teviem.
Citēt
 
 
+1 #1 zizi 2013-10-08 14:24
kārtējo reizi lasu diskrimināciju par tēviem, tekstā - ja bērna tēvs nesniedz materiālu atbalstu. kāpēc nevar būt rakstīts matē/tēvs. itkā info ir domāts vientuļajiem vecākiem nevis vientuļajām mātēm!!!!!!!
Citēt